Milí přátelé, zvu vás k sledování nedělní online bohoslužby. Začínáme v 9.30.

Myslím, že má svůj smysl, když jsme spolu (i když na dálku) ve stejný čas, takže vás chci povzbudit, abyste sledování neodkládali na pozdější čas (pokud to není nezbytně nutné).

Tentokrát nám vypadly některé titulky, proto doporučuji přečíst si následující texty z 24. kapitoly Matouše předem nebo mít po ruce Bibli.

Mt 24

3 Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 4 Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6 Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. 7 Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8 Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10 A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11 povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12 a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14 A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

—-

36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. 40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

© 2021 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: